# Nhân vật Resets/Relifes
1 NamPhe 110/0
2 Sayonara 110/0
3 ThayGiaoBa 110/0
4 TUANLUBU 110/0
5 Arya 110/0
6 mamu 110/0
7 Pops 110/0
8 saturn 109/0
9 T7AnhSeVe 101/0
10 NgheoVKL 95/0